Văn nghệ sĩ Tiền Giang phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa

Đăng lúc: Thứ hai - 07/11/2011 09:44
Văn nghệ sĩ Tiền Giang phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa

Văn nghệ sĩ Tiền Giang phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa

Văn hóa cùng với kinh tế là hai lõi của cùng một nhân tố phát triển, một dân tộc mà không bảo tồn được nền văn hóa của mình thì dân tộc đó tất yếu bị suy vong. Mục tiêu thịnh vượng của một đất nước phải gồm cả đời sống sung túc và nền văn hóa đầy sức sống.

Trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, văn học nghệ thuật đã góp phần to lớn xây dựng nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng, giàu bản sắc dân tộc, hun đúc nên tâm hồn, khí phách và nhân cách của người Việt Nam.

81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta đã tiến hành các cuộc đấu tranh kiên cường, dũng cảm, vượt qua vô vàn khó khăn, gian khổ để giải phóng dân tộc, thống nhất non sông và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hòa trong dòng chảy hiện thực hào hùng đó, các thế hệ văn nghệ sĩ đã gắn bó máu thịt với sự nghiệp cách mạng, tạo nên những tác phẩm chân thật, có sức lay động lòng người, cổ vũ chiến sĩ và nhân dân ta cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh. Nhiều văn nghệ sĩ đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường, để lại những tác phẩm được lưu giữ mãi trong lòng
nhân dân…

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, tình hình trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều khó khăn, nhưng đại đa số văn nghệ sĩ vẫn một lòng tâm huyết với sự nghiệp văn học nghệ thuật, bám sát thực tiễn cuộc sống để tìm tòi, sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng sâu sắc, giàu tính nhân văn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng con người và văn hóa Việt Nam.

Chính vì vậy, trong thư gửi các họa sĩ nhân dịp Triển lãm Hội họa toàn quốc năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII tiếp tục nhấn mạnh: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội”. Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã nêu: “Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống, cách mạng…” Điều này cho thấy, trong suốt quá trình lãnh đạo của mình, Đảng ta luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò của văn hóa nghệ thuật và những đóng góp to lớn của văn nghệ sĩ.

Cùng với cả nước, Tiền Giang - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nhân dân anh hùng, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động và rất hiếu học. Đó là nguồn cảm hứng vô tận cho các văn nghệ sĩ sáng tác. Chúng ta không tự mãn để điều đó trở thành vật cản trong quá trình hội nhập thế giới, nhưng chúng ta phải thật sự tự hào về truyền thống văn học nghệ thuật của tỉnh nhà, vùng đất khai phá đầu tiên của Nam bộ, quê hương của nhiều nhân tài nổi tiếng cả nước như các nhà thơ Hoàng Tố Nguyên, Bảo Định Giang, nhà văn Đoàn Giỏi, nhạc sĩ Hoàng Việt, soạn giả Trần Hữu Trang, họa sĩ Nguyễn Sáng,…  

 Nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung và Hội Văn học nghệ thuật Tiền Giang nói riêng đã là mái ấm tập hợp rộng rãi anh chị em văn nghệ sĩ - là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước - hướng dẫn, động viên văn nghệ sĩ sáng tạo, góp phần tạo nên nhiều thành tựu văn học nghệ thuật, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đáng mừng là sau mỗi lần Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội luôn có những phát triển mới về tổ chức đội ngũ, đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng tác phẩm.

Quê hương ta đổi mới hàng ngày, nhưng nông thôn và nông dân Việt Nam trong văn học cách đây vài mươi năm so với hiện nay có gì biến chuyển; nhiều “vấn nạn” đô thị của những thế kỷ trước có lặp lại trong các tác phẩm đương đại của chúng ta hay không? Cuộc cách mạng thông tin giúp được gì cho con đường đi tắt đón đầu, không phải trải nghiệm những giai đoạn truyền thống như nhiều quốc gia đã đi qua? Những thành tố và động lực nào cần chắt lọc để xây dựng hệ thống tư duy phát triển?... Một nền văn hóa cách mạng phải chiêm nghiệm khách quan và định hướng cho một tương lai tăng trưởng bền vững.

Các tác động đó làm thay đổi quan niệm về thẩm mỹ nghệ thuật của xã hội, đặt ra trách nhiệm và sứ mệnh cao cả cho văn nghệ sĩ Tiền Giang là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phải đổi mới, nâng cao tư duy sáng tạo mới đáp ứng được nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân; đồng thời làm tốt chức năng giáo dục lòng yêu nước, nhận thức đúng chân - thiện - mỹ cho quảng đại quần chúng, đặc biệt là thanh thiếu niên, người chủ tương lai của đất nước biết ươm mầm những ước mơ, hoài bão tốt đẹp, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi những tiêu cực cùng sự xâm thực bởi những nền văn hóa ngoại lai đang làm xói mòn những giá trị tư tưởng, đạo đức cao đẹp của dân tộc ta và cản trở sự phát triển của đất nước.

Văn hóa là hành lang đưa đến tư duy, tư duy tạo ra hành động, hành động lặp lại trở thành thói quen, thói quen dẫn dắt nên “số phận của con người”. Chúng ta luôn kỳ vọng văn nghệ sĩ luôn đem hết tài năng, trí tuệ và tấm lòng góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo và tác phong công nghiệp, vừa bảo tồn được những tinh hoa văn hóa dân gian, vừa tiếp thu những ưu việt của văn hóa thế giới, tạo thành một hành trang văn học nghệ thuật đầy sức bật cho dân tộc.

Hiện nay, Đảng bộ cùng nhân dân ta đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết IX Đại hội Đảng bộ tỉnh trong tình hình kinh tế thế giới suy thoái; trong nước, lạm phát gia tăng, thiên tai lũ lụt, dịch bệnh xảy ra; các quan điểm khác nhau về quan hệ biên giới; sự cạnh tranh khốc liệt diễn ra trên mọi lĩnh vực và phạm vi toàn cầu, … đặt ra cho chúng ta nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, cùng với các “binh chủng” khác, văn nghệ sĩ cần tích cực tuyên truyền, động viên nhân dân vượt qua mọi khó khăn, năng động, phát triển
kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết. 

Để có những tác phẩm văn học nghệ thuật giá trị cao, ngang tầm với những thành tựu của đất nước, được đông đảo công chúng đón nhận, đòi hỏi văn nghệ sĩ phải có cách nhìn đúng đắn, khách quan, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, bám sát thực tiễn phong phú của cuộc sống, để nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo, không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ, kỹ năng sáng tạo trong lĩnh vực chuyên nghiệp lẫn không chuyên nghiệp.

Đời sống của văn nghệ sĩ cũng là nỗi trăn trở của chúng ta hiện nay, cần có biện pháp chính thống tạo điều kiện cho chủ thể sáng tạo nên những tác phẩm giàu tính nhân văn, nghệ thuật và cách mạng.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ, tham mưu đề xuất với Đảng và Nhà nước những cơ chế, chính sách đối với văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ lao động sáng tạo, quảng bá tác phẩm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, để thực sự trở thành người chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa; phát triển đồng bộ văn hóa chuyên nghiệp và văn hóa quần chúng; hình thành những tác phẩm tiêu biểu mang tính đỉnh cao, thể hiện tầm vóc tương xứng với những thành quả của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước phồn vinh.

Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2011-2016) là một sự kiện chính trị quan trọng của giới văn nghệ sĩ, chúng ta tin rằng Đại hội sẽ đánh giá đúng tình hình hoạt động thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và bầu được Ban Chấp hành mới đầy đủ phẩm chất - năng lực, để ươm trồng những vườn hoa nghệ thuật trong nhiệm kỳ tới.

Xin chúc các văn nghệ sĩ Tiền Giang không ngừng phát triển tài năng sáng tạo và hoàn thành tốt sứ mạng người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa!

TS. Trần Thế Ngọc
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
(Văn nghệ Tiền Giang số 48)

Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới