Báo chí cách mạng đóng góp to lớn vào thành tựu chung của đất nước

Đăng lúc: Thứ tư - 20/06/2012 08:40
Tiến sĩ Trần Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

Tiến sĩ Trần Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

Cách đây 87 năm, ngày 21/6/1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập và xuất bản số đầu tiên tờ Báo Thanh Niên - cơ quan của Hội Việt Nam Thanh niên cách mạng, khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Báo Thanh Niên ra đời cùng với tác phẩm Đường Kách mệnh và một số tờ báo khác, do Người sáng lập ra, đã chuẩn bị về lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 21/6 trở thành Ngày truyền thống của báo chí cách mạng nước ta, là dịp khơi dậy niềm tự hào, đề cao ý thức về nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội cao quý của những người làm báo.

Trong 87 năm qua, Báo chí cách mạng đã gắn bó - thật sự là một bộ phận không tách rời của tiến trình cách mạng nước ta. Báo chí Cách mạng Việt Nam đã trải qua chặng đường đầy gian khổ, hy sinh để trưởng thành và phát triển, góp phần xứng đáng làm nên những kỳ tích trong các giai đoạn cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong hành trình giải phóng dân tộc, cả nước ta có hơn 400 nhà báo là liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường để tác nghiệp báo chí, kịp thời động viên tinh thần chiến đấu dũng cảm, bất khuất của cán bộ, chiến sĩ nơi tiền tuyến; cũng như hậu phương luôn vững tay cày - tay súng,... góp phần cho kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Đó là những tấm gương sáng, đầy tự hào của báo giới.

Đặc biệt, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, có rất nhiều nhà báo đã vượt qua mọi khó khăn, thậm chí phải chấp nhận chịu ảnh hưởng tổn hại về thân thể, danh dự trong quá trình tác nghiệp cũng như vượt qua những khó khăn đời thường để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Như vậy, trong thời chiến và trong hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội, rõ ràng báo chí luôn đồng hành với Đảng, cách mạng, dân tộc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi thành tựu, mỗi bước trưởng thành của đất nước đều có sự đóng góp to lớn của báo chí cách mạng.

Cùng với sự đi lên của đất nước và thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tạo thuận lợi cho báo chí phát triển mạnh mẽ. Đường lối đổi mới của Đảng 26 năm qua đã tạo ra nhiều điều kiện, cơ hội tốt cho nền báo chí cả nước phát triển vượt bậc về đội ngũ, về kỹ thuật - công nghệ và trình độ tác nghiệp.

Chúng ta rất vui mừng trước kết quả phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của báo chí. Nếu trước đây từ một tờ báo có ít ấn phẩm, thì đến nay đã có nhiều ấn phẩm; một cơ quan báo chí chỉ có một loại hình báo chí, đến nay có từ 2 đến 4 loại hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử). Đồng thời, đội ngũ nhà báo cũng tăng nhanh, hiện nay chúng ta có 17.000 nhà báo được cấp thẻ, được đào tạo bài bản, đảm bảo đủ năng lực và  trình độ chuyên môn để hoạt động báo chí.

Thời gian qua, báo chí trong và ngoài tỉnh đã có nhiều đổi mới, đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển của đất nước nói chung và  tỉnh Tiền Giang nói riêng. Những năm gần đây, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động mạnh, gây nhiều khó khăn đối với nước ta. Theo đó, các cơ quan báo chí cũng chịu nhiều ảnh hưởng: Các vật tư, chi phí tăng; lượng phát hành và nguồn thu giảm, song hầu hết những đội ngũ người làm báo vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị, thực hiện đúng định hướng, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống; đồng thời phản ánh thực tiễn sinh động những vấn để cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Báo chí đã và đang tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương của Ðảng, các giải pháp của Chính phủ nhằm mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Báo chí tiếp tục phát huy tinh thần năng động, bám sát thực tiễn, phát hiện những vấn đề cần quan tâm, kịp thời thông tin, phản ánh, đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý. Nhiều đề xuất, kiến nghị hợp lý của báo chí và của các tầng lớp nhân dân được phản ánh qua báo chí đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết một cách nghiêm túc.

Hoạt động tuyên truyền báo chí về cơ bản đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, định hướng chính trị tư tưởng và dư luận, góp phần làm cho nhân dân nhận thức đúng tình hình, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước và xu thế đi lên của đất nước ta. Báo chí ngày càng giữ vững vai trò to lớn, không thể thiếu trong đời sống xã hội của đất nước. Báo chí không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước mà còn góp phần nâng cao dân trí, mở rộng quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế,...

Những nỗ lực và kết quả nêu trên cho thấy, báo chí không chỉ là một bộ phận đi tiên phong trong công tác tư tưởng của Ðảng mà còn có vai trò góp phần tích cực vào việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của đất nước, địa phương trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta tự hào về đội ngũ những người làm báo cách mạng qua các thời kỳ đã luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách,  đoàn kết, phấn đấu dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, kế tục truyền thống hào hùng, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của báo chí cách mạng trong công cuộc đổi mới, CNH- HĐH đất nước.

Tuy nhiên, báo chí còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục. Đó là xu hướng thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích, để lọt những thông tin thiếu chính xác. Còn có những sản phẩm báo chí chất lượng chưa cao, chạy theo thị hiếu, thậm chí ở mức độ nào đó, ảnh hưởng không tốt đến việc giáo dục thanh niên, thiếu niên; một số nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bị vật chất cám dỗ nên bẻ cong ngòi bút,...

Chúng ta kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Chính vì vậy, thời gian tới, mỗi nhà báo cần ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức người làm báo cách mạng; phấn đấu để thật sự là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy; vững vàng, nhạy bén, sáng tạo, đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp, tích cực thực hiện và tuyên truyền việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 về "Những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng".

Song song với việc phát hiện biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, báo chí cần tiếp tục đấu tranh kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; góp phần định hướng dư luận, làm lành mạnh đời sống xã hội.

 Báo chí phải bám sát thực tiễn để thông tin đảm bảo tính khách quan, trung thực và chính xác về các sự kiện, con người, những địa phương, đơn vị có cách làm hay, có các chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực; các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các biện pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tích cực tuyên truyền phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các vấn đề phức tạp, nhạy cảm theo Quy chế của Ban Bí thư. Tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề về chủ quyền biển, đảo; về quan hệ quốc tế, giữ vững độc lập dân tộc, đồng thời bảo đảm môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

 Đối với các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương ngoài tỉnh, đề nghị tiếp tục hỗ trợ tỉnh Tiền Giang tuyên truyền kết quả, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các vấn đề thời sự, nhằm kịp thời thông tin, quảng bá hình ảnh của Tiền Giang đến với đông đảo công chúng.

Trong dòng chảy của lịch sử, báo chí cách mạng của chúng ta có truyền thống rất đáng tự hào, ngày nay đang đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang luôn trân trọng, tin cậy và chờ đợi những đóng góp mới của báo chí. Với tinh thần đó, nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, xin chúc các đồng chí làm công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí cùng toàn thể những người làm báo tăng cường bản lĩnh - niềm tin - sức sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Tiến sĩ Trần Thế Ngọc
(Theo tiengiang.gov.vn)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 147
  • Khách viếng thăm: 95
  • Máy chủ tìm kiếm: 52
  • Hôm nay: 37973
  • Tháng hiện tại: 2128857
  • Tổng lượt truy cập: 58085275