Đảng bộ Công an Tiền Giang: Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện

Đăng lúc: Thứ hai - 24/08/2015 07:49
Trước tác động tiêu cực từ tình hình chính trị, kinh tế khu vực và quốc tế, sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN, phá hoại sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta. Tình hình đó càng đặt ra cho nhiệm vụ của lực lượng Công an nặng nề, phức tạp hơn.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Tiền Giang, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang vững mạnh toàn diện, xem đây là nhân tố đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đại tá Nguyễn Hữu Trí trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Đại tá Nguyễn Hữu Trí trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác tổ chức cán bộ là khâu đột phá, cùng với việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy - chỉ huy các đơn vị, địa phương luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy - chỉ huy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ (CB-CS); lấy giữ vững bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu lý tưởng XHCN, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện; đồng thời các cấp ủy - chỉ huy triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”… Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, chiến đấu được nhân dân khen ngợi, tin yêu.

Công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Từ năm 2010 - 2015, Đảng bộ Công an tỉnh đã thành lập mới 5 tổ chức cơ sở đảng; chuyển 4 chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở; thành lập 23 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; củng cố 12 tổ chức cơ sở đảng và 28 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; hoàn thành quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Kết nạp 358 đảng viên (vượt 79% chỉ tiêu Nghị quyết); trung bình hàng năm có 92,8% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 78,8% cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; có 98,97% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 12,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, tỷ lệ đảng viên, CB-CS vi phạm kỷ luật hàng năm dưới 1% biên chế;

Đảng bộ Công an tỉnh 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; có 1.573 lượt tập thể, 2.095 lượt cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng; 25 tập thể, 67 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua được biểu dương, nhân rộng; năm 2011 Công an tỉnh được tặng Bằng khen; các năm 2012, 2013, 2014 được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an.

Đi đôi với công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ luôn được Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy - chỉ huy các đơn vị, địa phương đặc biệt coi trọng nhằm không ngừng kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh đã tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị, địa phương theo quy định của Bộ Công an, trong đó có kiện toàn cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện theo Thông tư 28/2014/TT-BCA ngày 7-7-2014 của Bộ Công an về tổ chức điều tra hình sự trong Công an nhân dân (CAND).

Tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả biên chế Công an tỉnh theo hướng tăng cường biên chế cho Công an cấp huyện và lực lượng trực tiếp chiến đấu; bố trí hợp lý biên chế cấp tỉnh, cấp huyện, giữa các lực lượng theo quy định của Bộ Công an và thực tiễn yêu cầu công tác, chiến đấu của các đơn vị, địa phương.

Bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy giai đoạn 2011 - 2015 và quy hoạch giai đoạn 2016 - 2021; tăng cường công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy kết hợp bố trí Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương, đã bố trí 10/11 Trưởng Công an cấp huyện theo quy định mới. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực Công an Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2020, nâng tỷ lệ CB-CS có trình độ cao đẳng, đại học tăng 9,28% so với nhiệm kỳ trước.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, tuyệt đại đa số CB-CS thể hiện lập trường cách mạng kiên định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với chế độ XHCN và nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, dũng cảm, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, liêm khiết, tận tụy phục vụ nhân dân.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên được nâng lên; tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

Các nội dung công tác cán bộ được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, nhất là công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý và thực hiện chính sách cán bộ đã dần đi vào nền nếp. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và CB-CS có bước trưởng thành rõ rệt, số lượng và chất lượng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự rất nặng nề và phức tạp. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Cấp ủy và chỉ huy các đơn vị, địa phương cần xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác tổ chức cán bộ là khâu đột phá. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng, nâng cao nâng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng “Đơn vị 3 mạnh”, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Công an Tiền Giang.

Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nhất là nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gương mẫu, nói đi đôi với làm; thực hiện tốt phương châm hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đề cao tính năng động, sáng tạo, nêu gương của cấp ủy, chỉ huy để CB-CS noi theo.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống. Mỗi CB-CS phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND; thực hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và Chỉ thị 03/CT-BCA ngày 18-4-2014 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” để luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; những cám dỗ tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa, trung lập hóa lực lượng CAND” của các thế lực thù địch.

3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy Công an tỉnh gắn với tổ chức thực hiện tốt các giải pháp quản lý, bố trí, sử dụng hợp lý, khoa học biên chế Công an tỉnh; bố trí hợp lý biên chế giữa cấp tỉnh - huyện, giữa các lực lượng An ninh - Cảnh sát - Xây dựng lực lượng - Hậu cần kỹ thuật; tiếp tục tăng cường biên chế cho Công an cấp huyện, lực lượng trực tiếp chiến đấu và Công an các huyện phía Đông.

Đẩy mạnh việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; có lộ trình phù hợp để thực hiện việc luân chuyển cán bộ quy hoạch chức danh Ban Giám đốc đến giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy Công an cấp huyện; đẩy mạnh việc luân chuyển lãnh đạo, chỉ huy giữa cấp tỉnh - huyện và luân chuyển trong nội bộ từng đơn vị, địa phương.

4. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CB-CS về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và tri thức cần thiết khác; khuyến khích, tạo điều kiện cho CB-CS tự học tập nâng cao trình độ và học sau đại học, trong đó có trình độ tiến sĩ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp thật sự xuất sắc, tiêu biểu về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống, là tấm gương để CB-CS học tập, noi theo.

5. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức cán bộ của Công an tỉnh; lựa chọn những cán bộ trung thực, tâm huyết với công việc, phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, khoa học để bố trí làm công tác tổ chức cán bộ. Chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm tham mưu công tác tổ chức cán bộ ở các đơn vị, địa phương, đảm bảo yêu cầu công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp.

6. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gắn với xử lý trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trên các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

N.H.T
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết