Kế hoạch kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đăng lúc: Thứ năm - 26/03/2015 09:46
Để kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015) diễn ra trang trọng, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, ngày 25-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 91- KH/TU về tổ chức kỷ niệm như sau:

 VỀ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của đại thắng mùa Xuân năm 1975, thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời, tôn vinh và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp to lớn vì độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước.

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm 2015, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Các hoạt động kỷ niệm và tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo, có sức thuyết phục cao và có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5). Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, xứng với tầm vóc lịch sử nhưng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

VỀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

- Nêu bật những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc gắn liền với chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh bài học về ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc.

- Nêu cao truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm chiến đấu và kiên quyết đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân, lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vị trí, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Làm rõ những thành tựu và bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực sau 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; thông qua đó, tiếp tục khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần quyết thắng và nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Tuyên truyền các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và kết quả thực hiện ở các cấp, ngành; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đấu tranh, phê phán những thông tin sai lệch và các hành vi sai trái trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; tiếp tục làm rõ những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông.

TỔ CHỨC GẶP M ẶT GIAO LƯU:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cơ sở, các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động ghi nhớ công lao các anh hùng, liệt sĩ, gặp mặt, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

- Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Mỹ, cứu nước.

- Các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện (tương đương) tùy vào điều kiện cụ thể, tổ chức kỷ niệm ở quy mô tương xứng, với các hình thức thích hợp như gặp mặt, tọa đàm các cựu chiến binh, nói chuyện truyền thống, tham quan di tích lịch sử, giao lưu giữa các thế hệ, thi tìm hiểu... Đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn và đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

- Trường Đại học Tiền Giang, Trường Chính trị Tiền Giang căn cứ vào điều kiện cụ thể tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học nhằm khẳng định và làm sâu sắc thêm vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và những đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với đại thắng mùa Xuân năm 1975.

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN - VĂN HOÁ VĂN NGHỆ, THỂ THAO:

- Các cơ quan thông tin truyền thông có chuyên trang, chuyên mục chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tuyên truyền thành tựu sau 40 năm giải phóng, những điển hình nhân tố mới trên các lĩnh vực; phản ánh và đưa tin các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn; biểu dương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công… Kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện trực quan; tổ chức các loại hình văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng; triển lãm, chiếu phim tư liệu đề tài “Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” phục vụ nhân dân trong đợt kỷ niệm.

- Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh động viên văn nghệ sĩ, đội ngũ phóng viên bám sát thực tiễn tuyên truyền, phổ biến và sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, ý chí quyết tâm chiến đấu và chiến thắng đế quốc Mỹ, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh chỉ đạo tổ chức treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

TỔ CHỨC KỶ NIỆM:

- Cấp tỉnh: tổ chức lễ kỷ niệm (không tổ chức diễu binh, diễu hành).

- Cấp huyện (tương đương): căn cứ vào điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp.

Tấn Đời
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 583
  • Hôm nay: 31412
  • Tháng hiện tại: 1419237
  • Tổng lượt truy cập: 53796394