Học tập và làm theo Bác, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đăng lúc: Chủ nhật - 07/05/2017 05:55
Năm 2016 thực hiện chủ đề “Trung thực, trách nhiệm; chống chủ nghĩa cá nhân; nói đi đôi với làm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng bộ Khối) đều xây dựng chương trình hoặc kế hoạch toàn khóa về học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo dõi, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao để đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Chỉ thị 07-CT/TU ngày 24-10-2013 của Tỉnh ủy về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đối với 30 chi, đảng bộ cơ sở và 6 đồng chí bí thư chi, đảng bộ cơ sở. Tiến hành làm việc, củng cố, nâng chất 20 tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, tiếp tục tạo bước chuyển khá toàn diện, mạnh mẽ đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là nâng cao trách nhiệm chăm lo công tác xây dựng Đảng. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ chuyển biến tốt hơn. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác được các cấp ủy rất quan tâm; quy chế dân chủ ngày càng được mở rộng, hiệu quả thiết thực, đoàn kết nội bộ được tăng cường, luôn quan tâm đóng góp xây dựng lẫn nhau trên tinh thần đồng chí, đồng nghiệp, nhất là trách nhiệm của cấp trên đối với cấp dưới. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, thực hiện tốt việc chung tay xây dựng cuộc sống cộng đồng và chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”... Trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt, tổ chức thảo luận, hội thảo, sinh hoạt rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh làm việc với Đảng ủy Sở VH-TT&DL ngày 27-3-2017.
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh làm việc với Đảng ủy Sở VH-TT&DL ngày 27-3-2017.

Kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong năm 2016 cơ bản đạt và vượt so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đã kết nạp 200 đảng viên mới, vượt 66,67% so với Nghị quyết năm. Các cấp ủy tổ chức kiểm tra, giám sát 120 tổ chức Đảng và 72 đảng viên, xử lý kỷ luật 4 đảng viên vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận khéo, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở từng bước được nâng lên. Về kết quả phân loại, có 36/38 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 8 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 408 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 12,8%), gần 2.700 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 84,2%). Các đoàn thể đều được cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm với công việc và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; vẫn còn hiện tượng nể nang, chưa thật sự mạnh dạn đấu tranh, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; chưa kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến; chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực thi công vụ chuyển biến chậm; quy định chức trách, nhiệm vụ chưa rõ; công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy ở cơ sở tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và đề ra các giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chủ đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Mỗi cán bộ, đảng viên theo chức trách, nhiệm vụ của mình gương mẫu xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác, cam kết không vi phạm các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

2. Xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức tọa đàm, mạn đàm, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”...

3. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thông qua đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ, như tọa đàm, mạn đàm, thi tìm hiểu, giao lưu văn nghệ... Nghiên cứu các hình thức học tập nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cấp ủy, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

4. Thực hiện tốt Chỉ thị 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên”. Nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng, làm cơ sở quan trọng giúp việc kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm ngày càng đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao nhất. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo quy trình, chất lượng trong phát triển đảng viên mới.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối tăng cường đi cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên và việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác dân vận khéo, dân vận chính quyền. Lãnh đạo tốt và phát huy vai trò của các đoàn thể trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước...

7. Chủ động thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Thanh Nguyên
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 334
  • Khách viếng thăm: 333
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 74910
  • Tháng hiện tại: 774379
  • Tổng lượt truy cập: 43387342