Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các nội dung chính thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/10/2016 21:59
Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quán triệt, thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, phải đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xem đây là giải pháp hữu hiệu để xây dựng và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng và hệ thống các giá trị đạo đức xã hội tốt đẹp, cốt lõi là giá trị đạo đức vì con người, vì cộng đồng, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Qua đó làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài của sự nghiệp cách mạng.

Đồng thời xem đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chăn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Thứ hai, tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng lựa chọn giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, xem đây là thước đo kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các cấp ủy cần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nghị quyết của cấp ủy vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của tất cả các cấp ủy, các tổ chức sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, gắn với việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hàng năm, các cấp ủy đảng lấy kết quả lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng.

Thứ tư, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.

Xây dựng tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống”. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm và cả nhiệm kỳ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Thứ năm, đưa nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục của tỉnh, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Tấn Đời
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết