Kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tiền Giang năm 2016

Đăng lúc: Chủ nhật - 29/01/2017 22:30
HOÀNG KỲ (*)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Người thường xuyên quan tâm đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ở mỗi giai đoạn của cách mạng, Người đều nhắc nhở phải chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng xứng đáng với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định: Phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Từ đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; đảm bảo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương và xác định mục tiêu:

Phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế; tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân; bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường và mở rộng các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Cụ thể, trên lĩnh vực xây dựng Đảng trong năm qua đạt một số kết quả như sau:

- Các cấp ủy luôn đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chương trình hành động của cấp ủy phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị, trong đó lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các sự kiện chính trị quan trọng trong năm;

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho trên 98% cán bộ, đảng viên; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; xây dựng, hoàn thiện tổ chức của các loại hình cơ sở đảng và chi bộ. Thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch 61-KH/TU ngày 27-3-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 02-CT/TU ngày 14-7-2016 về việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Trong năm, thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể 11 tổ chức đảng; chuẩn y, chỉ định bổ sung 253 cấp ủy viên cơ sở. Chuẩn y kết nạp 1.995 đảng viên (có 929 nữ, 9 tôn giáo, 3 kết nạp lại), đạt 133% so với Nghị quyết năm. Hiện toàn tỉnh có 44.489 đảng viên (13.238 nữ) đang công tác, sinh hoạt ở 803 tổ chức cơ sở đảng (có 294 đảng bộ 2 cấp). Tặng, truy tặng 1.051 Huy hiệu Đảng các loại; phối hợp thẩm định, thẩm tra, xác minh 131 hồ sơ cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý và rà soát về tiêu chuẩn chính trị 129 hồ sơ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Lê Huỳnh
Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Lê Huỳnh

- Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện đồng bộ; giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định tập thể. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu 7 cán bộ ứng cử vào Ban Chấp hành các đoàn thể Trung ương; giới thiệu 14 cán bộ bầu bổ sung giữ chức vụ lãnh đạo các đoàn thể tỉnh, huyện; chuẩn y, chỉ định bổ sung 13 cấp ủy huyện (tương đương); luân chuyển 5 cán bộ; bổ nhiệm 48 cán bộ; điều động 23 cán bộ; bổ nhiệm lại 34 cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa 7.660 lượt cán bộ, công chức cơ sở; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, các đoàn thể 115 lượt cán bộ, công chức; bồi dưỡng theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương 13 cán bộ và thu hút 8 cán bộ có bằng thạc sĩ về cơ quan cấp tỉnh, huyện công tác.

Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua đó đã tinh giản 199 biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, 110 biên chế theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và 1.180 biên chế thôi việc theo nguyện vọng, nghỉ hưu đúng tuổi. Quyết định công nhận 29 cán bộ hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ.

- Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo và coi trọng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, trọng điểm; đã kiểm tra 561 tổ chức đảng, 368 đảng viên, qua kiểm tra đã xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Từ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, đó là: Chất lượng hoạt động của tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, đoàn thể ở một số cơ sở chưa thật sự vững mạnh. Việc thực hiện Hướng dẫn 10-HD/BTCTW ngày 10-10-2007, Hướng dẫn 28-HD/BTCTW ngày 10-10-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn có một số vấn đề bất cập.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ở một số chi, đảng bộ chưa đúng thực chất; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn một số cơ quan, đơn vị chưa gắn quy hoạch với đào tạo cán bộ, chưa chú trọng đào tạo lý luận chính trị; công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới theo vị trí việc làm còn hạn chế; chính sách đào tạo tuy được quan tâm nhưng chưa thật sự động viên, khuyến khích cán bộ đi học; việc đào tạo sau đại học tuy có tăng về số lượng nhưng chưa đồng bộ về cơ cấu ngành nghề...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Phùng Long
Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Phùng Long

Hai là, thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá gắn với phân công, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ; kết hợp chặt chẽ việc quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng cán bộ các cấp, các ngành và thực hiện tốt chính sách cán bộ. Triển khai thực hiện Kế hoạch 20-KH/TU ngày 17-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2017 - 2020 và sau năm 2020. Thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 262-QĐ/TW ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 10-HD/TU ngày 10-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng, hoàn thiện tổ chức cơ sở đảng và chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và Chỉ thị 02-CT/TU ngày 14-7-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Chủ động tạo nguồn kết nạp đảng viên mới đảm bảo chất lượng, đúng nguyên tắc.

Bốn là, tổng kết Quy định 57-QĐ ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; tiếp tục thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ, phục vụ tốt yêu cầu công tác cán bộ, công tác đảng viên. Nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao ý thức bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Năm là, triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Tỉnh ủy, Ban Bí thư và Bộ Chính trị; tăng cường công tác giám sát, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để ngăn ngừa, hạn chế vi phạm. Giải quyết kịp thời những trường hợp khiếu nại, tố cáo đảng viên, tổ chức đảng.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chủ yếu nêu trên sẽ là một trong những cơ sở quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2017.

 

(*) TS. LÊ HỒNG QUANG, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết