Nêu gương sáng trong từng việc làm cụ thể

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/02/2017 07:56
Năm 2016 là năm cuối cùng thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Nở rộ phong trào phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nở rộ phong trào phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

CHỈ THỊ 03 NỞ HOA TRONG ĐỜI SỐNG

Năm 2011, Bộ Chính trị triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Tiền Giang được tiếp tục triển khai thực hiện nền nếp, sâu rộng và có kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nghiêm túc. Qua đó đã đem đến hiệu quả tốt đẹp trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần đáng kể trong sự phát triển chung của tỉnh nhà.

5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nghiên cứu, học tập và tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân các chuyên đề, nhất là chú ý đến việc thảo luận, liên hệ thực tế và đăng ký làm theo một cách cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Qua học tập đã nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là về phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, phong cách, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân… đã có những chuyển biến tích cực.

Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt, có nhiều ý kiến thảo luận, đi sâu phân tích, liên hệ, tự phê bình và phê bình đối với bản thân cũng như đồng chí, đồng nghiệp; chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị, địa phương để cùng nhau bàn biện pháp khắc phục, từ đó các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn đọng đã cơ bản được giải quyết. Qua đó đã khẳng định việc gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của các cấp ủy góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, từ ấp (khu phố) đến các tổ chức, tập thể, cá nhân trong tỉnh xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt và những tấm gương điển hình tiên tiến được vinh danh, phổ biến, nhân rộng điển hình. Nhiều cá nhân, tập thể trong tỉnh được UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

TIẾP TỤC PHÁT HUY VÀ NHÂN RỘNG

Từ kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với những ưu điểm và hạn chế được đúc kết và rút kinh nghiệm sâu sắc, các cấp ủy trong tỉnh đang nỗ lực với tâm thế sẵn sàng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tỉnh ủy Tiền Giang quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp ủy, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt kết quả thực chất để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo động lực đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác.

“Hủ gạo tình thương” và “Nuôi heo đất” là 2 mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực.
“Hủ gạo tình thương” và “Nuôi heo đất” là 2 mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh kiên quyết thực hiện với phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Đề cao tinh thần trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự mình gương mẫu, đi trước, học trước, làm trước, tự giác “học đi đôi với làm” để làm gương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo Bác.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc lựa chọn giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình, nội dung chuyên đề học tập cho toàn khóa và hằng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”.

Mai Hà
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết