Đảng ủy-BCHQS tỉnh: Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ QS-QPĐP

Đăng lúc: Thứ tư - 23/12/2015 08:28
Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các ngành, đoàn thể, các lực lượng có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS-QPĐP) đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
 
 
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Nổi bật là triển khai quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ;

Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng khu vực phòng thủ, quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, hệ thống công trình chiến đấu, công trình phòng thủ được tổ chức phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của tỉnh; tiềm lực các mặt của khu vực phòng thủ được tăng cường; thế trận quốc phòng - an ninh (QP-AN), thế trận lòng dân được củng cố, giữ vững.

Đây là tiền đề quan trọng để Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu đối với công tác QS-QPĐP trong tình hình mới.

 

Song song đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN

được thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sự phối hợp hoạt động giữa Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng theo Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện tốt, nhất là vai trò tham mưu, đề xuất các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xử lý các tình huống phức tạp, phát sinh, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các mặt công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, diễn tập, xây dựng LLVT, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và trên 95% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, năm 2013 LLVT tỉnh Tiền Giang vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Có thể khẳng định rằng, thành quả quan trọng về công tác QS-QPĐP trong nhiệm kỳ qua là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy các cấp; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh đi vào chiều sâu, vững chắc; LLVT được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trình độ chỉ huy, quản lý, huấn luyện, rèn luyện, xây dựng chính quy đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QPĐP trong giai đoạn mới, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định một số nội dung và giải pháp thực hiện như sau:

Một là, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đã được xác định trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI), Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc và nhiệm vụ QS-QPĐP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020”; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố QP-AN; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của LLVT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương bền vững.

Hai là, chú trọng xây dựng tiềm lực mọi mặt, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với củng cố QP-AN. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong chỉ đạo xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-AN, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tin, bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Ba là, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ SSCĐ; kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch bố trí quốc phòng trong khu vực phòng thủ; hoàn thiện hệ thống kế hoạch SSCĐ phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh; có kế hoạch luyện tập, diễn tập; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp dân phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp trong giải quyết vấn đề an ninh chính trị theo phương châm “phối hợp chặt chẽ, xử lý nhanh, gọn từng vụ việc, từng đối tượng, trên từng địa bàn”. Coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động và yêu cầu tác chiến sử dụng vũ khí công nghệ cao. Tăng cường rèn luyện kỷ luật, thể lực, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bốn là, tập trung xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, SSCĐ cao trong mọi tình huống; quan tâm xây dựng cơ quan Quân sự vững mạnh toàn diện; xã, phường, thị trấn vững mạnh về quân sự, quốc phòng, chú trọng các xã trọng điểm về QP-AN.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Kết luận 41-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới” và Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong LLVT...

Xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chủ động phòng, chống có hiệu quả âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Năm là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chú trọng đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đề cao kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, kiến thức, năng lực toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Sáu là, thường xuyên quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, bảo đảm ngày càng tốt hơn cơ sở vật chất cho huấn luyện, SSCĐ, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, góp phần đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và LLVT.

Đại tá CHÂU HOÀNG PHƯƠNG (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết