Đảng ủy-BCHQS tỉnh: Nâng cao chất lượng tham mưu đối với công tác QS-QP

Đăng lúc: Thứ ba - 27/10/2015 08:59
Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh đã chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các ngành, đoàn thể, các lực lượng có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) địa phương đạt kết quả tốt. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để BCHQS tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu đối với công tác QS-QP địa phương trong tình hình mới.
Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho đại diện lãnh đạo BCHQS tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho đại diện lãnh đạo BCHQS tỉnh.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp và của toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ QP-AN trong tình hình mới là vấn đề có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là vấn đề BCHQS tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ QS-QP trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy - BCHQS tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương đạt kết quả tốt, nổi bật là triển khai quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) ) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ về lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ; đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng khu vực phòng thủ, quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020...

Song song đó, công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN được thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự phối hợp giữa Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng theo Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện tốt, nhất là vai trò tham mưu, đề xuất các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xử lý các tình huống phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các mặt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT), tuyển quân, tuyển sinh quân sự, công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và trên 95% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2013 LLVT tỉnh Tiền Giang vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới.

Đại tá Cao Văn Mĩa, Chính ủy BCHQS, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cho biết: Phải khẳng định rằng, thành quả quan trọng về QS-QP địa phương trong nhiệm kỳ qua là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, mà trực tiếp là đồng chí bí thư đảng ủy các cấp; là trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh đi vào chiều sâu, vững chắc; LLVT được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trình độ chỉ huy, quản lý, huấn luyện, rèn luyện, xây dựng chính quy đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thế trận lòng dân vững chắc. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy - BCHQS tỉnh nghiêm túc thấy rằng vẫn còn những hạn chế nhất định cần sớm khắc phục.

Để khắc phục những hạn chế nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương trong giai đoạn mới, Đảng ủy - BCHQS tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chính như sau:

Một là, Đảng ủy - BCHQS tỉnh tiếp tục quán triệt phương hướng, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đã được xác định trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI), Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020”; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân…

Ảnh: Hồng Thái
Ảnh: Hồng Thái

Hai là, chú trọng xây dựng tiềm lực mọi mặt, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với củng cố QP-AN. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong chỉ đạo xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-AN, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tin, bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Ba là, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch bố trí quốc phòng trong khu vực phòng thủ; có kế hoạch luyện tập, diễn tập; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp dân phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp trong giải quyết vấn đề an ninh chính trị theo phương châm “phối hợp chặt chẽ, xử lý nhanh, gọn từng vụ việc, từng đối tượng, trên từng địa bàn”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động và yêu cầu tác chiến sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Bốn là, tập trung xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; quan tâm xây dựng cơ quan Quân sự vững mạnh toàn diện, xã (phường, thị trấn) vững mạnh về QS-QP, chú trọng các xã trọng điểm về QP-AN.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 16-CT/TW, Kết luận 41-KL/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới” và Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong LLVT...

Năm là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chú trọng đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đề cao kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, kiến thức, năng lực toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Sáu là, thường xuyên quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, bảo đảm ngày càng tốt hơn cơ sở vật chất cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, góp phần đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và LLVT.

Hoài Thu
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết