10 năm kết nạp 5.017 đảng viên trong LLVT

Đăng lúc: Thứ bảy - 24/12/2016 10:07
Ngày 18-10-2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 06-CT/TU “Tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng vũ trang”. Đây là Chỉ thị có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang (LLVT), đảm bảo cho LLVT tỉnh đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đại tá Cao Văn Mĩa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm gia đình ông Lê Văn A (ngụ ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy), được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà “Tình đồng đội”. Ảnh: THANH LÂM
Đại tá Cao Văn Mĩa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm gia đình ông Lê Văn A (ngụ ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy), được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà “Tình đồng đội”. Ảnh: Thanh Lâm

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (2006 - 2016), công tác kết nạp đảng viên trong LLVT có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp, các ngành đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ công tác kết nạp đảng viên trong LLVT, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy trình tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, bảo đảm các nguyên tắc, thủ tục theo quy định.

Chất lượng đảng viên trong LLVT từng bước được nâng lên, các đồng chí được chọn vào nguồn phát triển đều có động cơ phấn đấu tốt, tiêu biểu về đạo đức, lối sống, nòng cốt trong các phong trào cách mạng ở cơ quan, đơn vị, địa phương; qua thực tế, nhiều đồng chí đã trưởng thành, được bố trí vào các chức danh lãnh đạo, chỉ huy ở các đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao sức chiến đấu, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong LLVT tỉnh trong tình hình mới.

Trên cơ sở chỉ tiêu công tác phát triển đảng viên hàng năm đã xác định, các cấp ủy chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan tiến hành khảo sát, kiểm tra, rà soát nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu, xem xét kết nạp Đảng cho các đối tượng; chủ động mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Qua 10 năm, toàn tỉnh đã kết nạp 5.017 đảng viên trong LLVT, chiếm 25,32% so với tổng số đảng viên mới kết nạp trong toàn tỉnh.

Trong đó, lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) kết nạp 2.599 đảng viên, chiếm 51,8%; lực lượng Công an kết nạp 2.352 đảng viên, chiếm 46,88%; Bộ đội Biên phòng kết nạp 66 đảng viên, chiếm 1,32%. Công tác chọn nguồn, bồi dưỡng, kết nạp, cử tuyển đảng viên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng được cấp ủy các địa phương quan tâm và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, từ năm 2006 đến nay toàn tỉnh đã cử 816 thanh niên là đảng viên thi hành nghĩa vụ quân sự, đạt 4,1% so với thanh niên trúng tuyển.

Về chất lượng tổ chức Đảng trong LLVT tỉnh, theo số liệu thống kê, đến nay tỷ lệ đảng viên trong lực lượng thường trực đạt 67,74%, chiếm 4,98% so với tổng số đảng viên trong toàn tỉnh. Đối với LLVT địa phương, hiện toàn tỉnh có 146/173 (84,39%) chi bộ quân sự, 16/173 chi bộ công an (9,25%) cấp xã, phường, thị trấn có chi ủy; 100% chi bộ dự bị động viên huy động khẩn cấp có chi ủy, 100% tiểu đoàn dự bị động viên có đảng bộ. Hàng năm, có trên 90% chi bộ công an, quân sự cấp xã đạt trong sạch, vững mạnh.

Từ những kết quả trên, khẳng định Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp phần nâng cao nhận thức cũng như tạo nhiều thuận lợi cho cấp ủy các cấp, các ngành trong công tác kết nạp đảng viên trong LLVT và công tác phối hợp giữa LLVT với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng, nên chất lượng đảng viên kết nạp ngày được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng LLVT tỉnh trong tình hình mới.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại trong công tác phát triển đảng viên trong LLVT thời gian qua cần phải khắc phục, đó là: Nhận thức về xây dựng LLVT trong thời bình ở một ít cấp ủy địa phương còn xem nhẹ, nên việc quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là trong lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV chưa thật sự được chú trọng, kết quả đạt thấp. Hiện toàn tỉnh vẫn còn nhiều xã, phường, thị trấn cấp phó quân sự, phó công an chưa là đảng viên; số lượng chi bộ công an xã, phường, thị trấn có chi ủy đạt thấp và tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV chỉ đạt 11,09% (chỉ tiêu 12%). Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp và đưa đảng viên thực hiện nghĩa vụ quân sự có nơi còn bị động; chất lượng đảng viên mới kết nạp có thời gian rèn luyện, thử thách ở cơ sở ngắn; tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt thấp. Những năm qua, còn có những đảng viên hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ trở về địa phương vì cuộc sống gia đình, phải đi làm xa nên bỏ sinh hoạt hoặc xin ra khỏi Đảng.

Trước yêu cầu xây dựng LLVT đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và LLVT, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 37 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới”; Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong LLVT” nhằm xây dựng LLVT cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung củng cố, kiện toàn cấp ủy, chi bộ trong lực lượng DQTV, DBĐV, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Nâng cao hơn nữa chất lượng phát triển đảng viên trong LLVT, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục, quy trình; chú trọng đến các đối tượng là hạ sĩ quan, chiến sĩ trong LLVT thường trực; lực lượng DQTV, DBĐV và các tổ nhân dân tự quản, đội dân phòng…; đồng thời tăng cường quản lý, có kế hoạch bố trí, sử dụng tốt số đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. Tập trung củng cố tổ chức Đoàn Thanh niên ở cơ sở vững mạnh, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng phấn đấu vào Đảng; thông qua các phong trào thi đua yêu nước để lựa chọn, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú trong LLVT để chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng.

Công tác phát triển đảng viên trong LLVT, xây dựng LLVT vững mạnh trong tình hình hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng ở cơ sở, làm nòng cốt trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cũng như nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để thực hiện tốt công tác này, trong thời gian tới đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ và có sự quyết tâm cao giữa các ngành, các cấp, từ đó mới đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng LLVT địa phương mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đại tá CAO VĂN MĨA (Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết