Nhà thơ Hữu Thỉnh nói chuyện chuyên đề với văn nghệ sĩ Tiền Giang
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1160
Thích: 2
Không thích: 0
Sáng 30/7, tại Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Tiền Giang đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Tại buổi nói chuyện, các văn nghệ sĩ Tiền Giang được nghe nhà thơ Hữu Thỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và một số nội dung khác liên quan đến VHNT.
 
Nhà thơ đã phân tích đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; về định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) với mục tiêu chung là: xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 46
  • Hôm nay: 31218
  • Tháng hiện tại: 2824677
  • Tổng lượt truy cập: 55201834