Phát huy vai trò của phụ nữ Tiền Giang trong phát triển KT-VH-XH

Đăng lúc: Thứ hai - 14/11/2016 03:40
NGUYỄN VĂN DANH, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

5 năm qua, phong trào phụ nữ Tiền Giang tiếp tục có bước phát triển đáng kể, đóng góp tích cực vào những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Hạnh Nga
Ảnh: Hạnh Nga

Chiếm hơn 50% lực lượng lao động trong tỉnh, phụ nữ đã có mặt trên nhiều lĩnh vực, trong mọi ngành nghề và khắp các địa bàn; với đức tính cần cù, sáng tạo, chịu khó, luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực trong học tập, lao động và công tác, tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, đạt nhiều kết quả thiết thực, như phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; tạo điều kiện cho chị em vừa làm tốt thiên chức của người mẹ, người vợ, người phụ nữ trong gia đình, vừa tham gia tốt các hoạt động xã hội, đã tạo khí thế sôi nổi trong các phong trào thi đua tại địa phương.

Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp nhiều cán bộ, hội viên trưởng thành để tham gia ngày càng nhiều vào hệ thống tổ chức các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể... Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, phụ nữ Tiền Giang không ngừng tạo dựng uy tín và niềm tin ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thông qua thực tiễn hoạt động phong trào và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội các cấp trong tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế. Đó là, phong trào phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ. Định hướng lãnh đạo và phương pháp vận động phụ nữ nhiều lúc còn thiếu cụ thể, chưa phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực nông thôn và thành thị; nội dung, phương thức hoạt động chưa được đổi mới mạnh mẽ, một số phong trào còn mang tính hình thức, thiếu sức hấp dẫn, hiệu quả về mặt xã hội chưa cao; công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội chưa được chú trọng…

Để phát huy vai trò của phụ nữ Tiền Giang trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ cần chú trọng:

Một là, nắm vững và quán triệt thật sâu những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời kỳ mới, để có những biện pháp cụ thể đưa những quan điểm, tư tưởng, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn có ý thức giác ngộ chính trị, tự rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, học vấn, kỹ năng nghề nghiệp nhằm hoàn thiện chân dung người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với các chuẩn mực: Yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, luôn quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng; đồng thời, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ.

Hai là, tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; vận động chị em tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng văn hóa nông thôn mới - văn minh đô thị”, phụ nữ giúp nhau xóa khó, giảm nghèo; các phong trào vì người nghèo, mái ấm tình thương; đặc biệt là việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích thiết thực của phụ nữ, nhất là vấn đề bình đẳng giới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2016).
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2016).

Ba là, trong tình hình hiện nay, cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chăm sóc, giáo dục trẻ em; hỗ trợ, động viên các tầng lớp phụ nữ phát triển kinh tế, tổ chức dạy nghề, tạo thêm việc làm cho lao động nữ nông thôn; nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Các cấp Hội tiếp tục tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các chính sách về hôn nhân - gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ - trẻ em. Phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể bồi dưỡng cho phụ nữ kiến thức về nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao lòng nhân ái, khoan dung, tình đoàn kết, quý trọng, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là khi gặp khó khăn, hoạn nạn; phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc của chị em tại cơ sở; lên án, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, vô trách nhiệm trong quan hệ gia đình, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đa dạng hóa nội dung hoạt động nhằm đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ. Hướng mạnh hoạt động về nông thôn, khu dân cư; cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng giai đoạn để tập trung lãnh đạo, tránh hình thức, phô trương, hành chính hóa trong hoạt động; các cấp Hội càng phải phấn đấu vươn lên để thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Năm là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động phụ nữ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong thời kỳ mới; hướng dẫn để cán bộ, hội viên tham gia giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đồng thời, tạo nguồn cán bộ nữ cho các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ của tỉnh.

Sáu là, kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hay của hội viên, phụ nữ trên các lĩnh vực; đặc biệt là gương phụ nữ điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành động lực khuyến khích sự sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là một sự kiện chính trị quan trọng, chúng ta tin tưởng sau đại hội phong trào và hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ có nhiều khởi sắc hơn, phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp xứng đáng vào việc xây dựng tỉnh Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, vững bước tiến lên trong đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Văn Danh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 170
  • Khách viếng thăm: 112
  • Máy chủ tìm kiếm: 58
  • Hôm nay: 37100
  • Tháng hiện tại: 2127984
  • Tổng lượt truy cập: 58084402