Qua bờ nhớ quên

Nước cuồn cuộn chảy sông sâu.
Mà em hát lý qua cầu chi em?
Sao không hát lý chim quyên,
Mượn hơi tiếng đủ thay thuyền qua sông.

Trách chi sáo đã sổ lồng,
Đánh rơi điệu lý bềnh bồng nước mây.
Ngóng trông bến nọ bờ này,
Năm cung phím mỏi sầu đầy trên tơ.

Đâu con sáo đã sang bờ,
Tiền Giang một góc khuya thơ lặng buồn.
Lý tình tang phía đầu nguồn,
Quá giang ngọn gió khuyết gương trăng rằm.

Ngựa ô dòn nhịp xa xăm,
Nửa đời một khúc cổ cầm vấn vương.
Bổng trầm điệu nhớ điệu thương,
Đâu con sáo hót trắng vườn chiêm bao.

Trái tương tư chín phút nào?
Tình như sợi khói tan vào hư vô.
Lý giao duyên đã mơ hồ,
Em đang nhẹ bước qua bờ nhớ quên.

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Hưởng