Có lúc

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Có lúc muốn thoát tục lên tiên
Thân tàn lá mục ôi thân sen
Chân cắm trong bùn hồn phiêu lãng
Không quên nguồn cội là đất đen!
Vũ Tuấn